Gratis artikkelserie Free articles

Gratis artikkelserie

Få teknologier gir så rask avkastning som virtualisering. Few technologies offer rapid return on investment so as virtualization. Både analytikere og brukere er storfornøyde. Both analysts and users are much happier.

Last ned artikkelserien Download the article series
Du er her: Computerworld > You are here: Computer World>

- Evalg er ikke trygt - Evalg is not safe

Leif Martin Kirknes Leif Martin Kirknes
23.02.2009 kl 08:32 23.02.2009 at 08:32
Printer friendly page
A A A A A A

En samstemt amerikansk hackergruppe mener den norske evalg-løsningen som skal driftssettes i 2011 ikke holder mål. A unanimous U.S. hacker group believes the evalg solution that will be operational in 2011 does not hold objectives.

- Evalg er ikke trygt
SKEPTISKE TIL E-VALG: Tv Professor innen Robotics og integrerte systemer, Ryan "1057" Clarke, University of Advancing TEchnology; Brad "Renderman" Haines, konsulent innen trådløs sikkerhet; Victor Teissler, nettverkssikkerhetsstudent University of Advancing Technology; Luke "Purø" McOmic, spionasje- og sikkerhetskonsulent; Guy Martin, sikkerhetsforsker med ekspertise på kabelmodem; Sandy Clark, ph.d.-kandidat ved University of Pensylvania; Michael "Theprez98" Schearer, seikkerhetskonsuklent og Deviant Ollam, fysisk sikkerhets- og nettverksssikekrhetskonsulent. Skeptisk TO E-OPTIONS: Tv Professor in the Robotics and Integrated Systems, Ryan "1057" Clarke, University of Advancing Technology; Brad "Renderman" Haines, a consultant in wireless security; Victor Teissler, network security student University of Advancing Technology; Luke "Purø" McOmic , espionage and security consultant; Guy Martin, the security researcher with expertise in the cable modem; Sandy Clark, PhD candidate at the University of Pensylvania; Michael "Theprez98" Schearer, seikkerhetskonsuklent and Deviant Ollam, physical security and nettverksssikekrhetskonsulent. Foran sitter Mike Kenshaw"Dragorn", ekspert på trådløs og øvrig nettverkssikkerhet. Foran's Mike Kenshaw "Dragorn", expert in wireless and other network security.

INNHOLD CONTENT

Evalg er ikke trygt, heller ikke den norske varianten. Evalg is not safe, not the variant. Det mener i alle fall en gruppe amerikanske «snille» hackere, som har besøkt Norge for å snakke om sikkerhet på konferansen Hackcon. It believes in any case, a group of U.S. "benign" hackers, who visited Norway to talk about security at the conference Hackcon. Listen over feilkilder er på flere A4-sider. The list of error sources are on several A4 pages.

En av disse, Ph.d-kandidat ved University of Pennsylvania, Sandy Clark, har konkret erfaring med å hacke slike valgsystemer. One of these, Ph.D candidate at the University of Pennsylvania, Sandy Clark, has specific experience in hacking such selection systems. Hun har vært med å teste sikkerheten til evalg-systemet i Ohio, på lovlig vis. She has been to test the safety of evalg system in Ohio, a legal show.

- Uansett hvordan vi forsøkte og uansett hvor vi så, fant vi problemer, sier hun. - No matter how we tried and no matter where we saw, we found problems, "she says.

Ohio full av hull Ohio full of holes

Hackerne var delt inn i to lag, rødt og blått. Hackers were divided into two teams, red and blue. Det blå laget, Clarks lag, hadde etter iherdig jobbing og overtaling av leverandørene fått tilgang til alle elementene i valgsystemet, deriblant den omfattende kildekoden på over 670.000 linjer, noe gjengen i utgangspunktet mener er altfor mye kode. The blue team, Clarks team, had by hard work and Overtaling of the suppliers had access to all elements of the election, including the comprehensive source for over 670,000 lines, something the gang initially believes is too much code.

Forskerne måtte jobbe i en lukket bunkers og låse inn arbeidet i en safe hver gang de var ferdige for dagen. The researchers had to work in a closed bunkers and lock the work in a safe each time they were finished for the day. Til slutt ble det laget to rapporter, en med og en uten detaljert beskrivelse av hvordan angrepene ble gjennomført. Finally, it was made two reports, one with and one without a detailed description of how the attacks were carried out. Kun den udetaljerte ble offentliggjort. Only the udetaljerte was made public.

Oppsummert i punktliste fyller den 15 proppfulle A4-sider med ulike angrepsscenarioer. Summarized in the bulleted list submitted the 15 chock-full A4 pages of different attack scenarios.

Og det er bare rapporten til blått lag, for valgsystemene de fikk testet i Ohio. And it's only report to the blue team, for the selection systems were tested in Ohio.

Rødt lag hadde kun tilgang til selve valgklientene. The red team had only access to the clients choice. Også de lykkes å hacke systemene. Also they succeed to hack systems.

- Vi fant at det var mulig for en enkeltbruker å sette inn ødeleggende kode som kunne påvirke valget. - We found that it was possible for an individual user to insert destructive code that could affect the election.

Slakter norsk system Butcher Norwegian system

Dette snakket Clark om på Hackcon. This Clark talked about the Hackcon. Til stede var flere fra norsk, offentlig sektor, og interessen rundt foredraget var stor. Present were several from the Norwegian, the public sector, and interest around the lecture was great.

Den norske Regjeringen har planlagt at kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 skal skje elektronisk i utvalgte kommuner. The Norwegian government has scheduled the Council and county council election in 2011 shall be given in selected municipalities. Prosjektet skal etter planen etablere en sikker elektronisk valgløsning for stortingsvalg i fremtiden. The project is planned to establish a secure electronic options solution for stortingsvalg in the future.

Clark har tatt en kikk på det overordnede rundt det planlagte norske valgsystemet. Clark has taken a look at the parent around the planned Norwegian election. Med overordnet menes skissene til systemet, og ikke selve systemet. The overall means of sketches of the system and not the system.

Saken fortsetter. The case continues. Les videre på neste side. Read more on the next page.

Forrige Previous

Les flere artikler med disse nøkkelordene: Datakriminalitet , It-politikk , Sikkerhet [Se alle nøkkelordene] Read more articles with these keywords: Datakriminalitet, It's politics, Security [View all keywords]

Tips en venn Tell a friend Del på Facebook Share on Facebook Legg til på Nettby Add to Nettby
Din kommentar Your comment
Kommentar: Comment:
Din pc kan være smittet

Din pc kan være smittet Your computer may be infected

Hele 40 prosent av Norges befolkning jobber på usikrede datamaskiner. The full 40 percent of the population works on unsecured computers.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Virtuell Windows kan hacke Mac

Virtuell Windows kan hacke Mac Virtual Windows to hack Mac

Vmwares programvare inneholder hull som kan gjøre Windows på Mac til en farlig affære. VMware software contains holes that can make the Windows on the Mac to a dangerous affair.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Microsoft tetter Excel-hullet

Microsoft tetter Excel-hullet Microsoft Excel deeper hole

Ny oppdatering tar seg av flere stygge hull, blant andre det farlige Excel-hullet. New service takes care of several ugly holes, including the dangerous Excel-hole.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Sint landsby angrep Google-bil

Sint landsby angrep Google-bil Sint village attacks Google-car

- Frekt! - Rude! synes beboerne, da Google tok bilder til sin Street View i en liten landsby. think people, when Google took the photos to their Street View in a small village.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Test deg for Downadup-smitte

Test deg for Downadup-smitte Test yourself for Downadup infection

En av 25 infiserte pc-er har den oppgraderte ormen. One of the 25 infected pc's have the upgraded worm. Å sjekke om du er smittet er latterlig enkelt. To check whether you are infected is ridiculously easy.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Ingen dommedag med Downadup

Ingen dommedag med Downadup No doomsday with Downadup

Den nye versjonen av Downadup har aktivert seg, men gjør ikke ugagn. The new version of Downadup has turned up, but do not make mischief. Ikke ennå. Not yet.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Avslør Downadup på nettverket ditt

Avslør Downadup på nettverket ditt Reveal Downadup on your network

1. 1. april kan det smelle, men nå har det kommet en ny metode for å kverke ormen. April may be the smell, but now it has reached a new method to kill the worm.

[1 kommentar] [1 comment]

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Kinesiske hackere spionerte i 103 land

Kinesiske hackere spionerte i 103 land Chinese hackers spy kid in 103 countries

Dalai Lama og NATO er noen av de mange ofrene til et omfattende spionnett. Dalai Lama and NATO are some of the many victims of an extensive spy network.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

- Pass deg for epost fra sjefen

- Pass deg for epost fra sjefen - Make up for email from the boss

Angrepene skreddersys, og du kan ikke stole på noen lenger. The attacks tailored, and you can not rely on any longer. Nå vil sikkerhetsekspert ta debatten tilbake til røttene. Now security experts will take the debate back to the roots.

[2 kommentarer] [2 comments]

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Finanskrisen skaper hackere

Finanskrisen skaper hackere Financial crisis creates hackers

Når it-folk får sparken, kan datakriminalitet være løsningen for å betale regningene. When it-people get fired, can be the solution for the computer to pay bills.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Alle overlevde hackerangrep

Alle overlevde hackerangrep All survived hacker attack

Mange variasjoner og lite kapasitet skaper problemer for hackere av smarttelefoner. Many variations and little capacity to create problems for hackers of smart phones.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Staten har spredd virus

Staten har spredd virus The State has spread viruses

Offentlige nettsider har vært under russisk kontroll siden jul, uten at noen har tatt affære. Public website has been under Russian control since July, but some have taken action.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Snart smeller mystiske Downadup

Snart smeller mystiske Downadup Soon smeller mysterious Downadup

Ormen ligger på millioner av pc-er, men gjør svært lite ugagn. Worm is on millions of computers, but do very little mischief. Norske sikkerhetseksperter venter på et smell. American security experts are waiting for a smell.

Read more about this Les mer hos Computerworld Read more at Computer World

Video Video
Revolusjonerende dansk øyesporing

Revolusjonerende dansk øyesporing Revolutionary Danish øyesporing

Danske studenter har funnet en superbillig løsning for å styre datamaskinen med øynene. Danish students have found a super cheap solution to control your computer with your eyes.

Les mer Les mer Read more

Nyhetsbrev Newsletter
Meld deg på eller endre dine abonnement. Sign up or change your subscription.
Din epost: Your email:

KONKURRANSE COMPETITION

Konkurranse
Du kan nå vinne en 37" tv fra Tandberg Display. Ergoclass-serien er tv-er i high-end-klassen. You can now win a 37 "tv from Tandberg Display. Ergo Class series is the television is in high-end class.
It-stillinger It positions
Søk etter jobb: Search Job:
title Teller AS: Sikkerhetsrådgiver, Oslo Teller AS: Security, Oslo
title Bergen kommune: Konsulenter, Bergen Bergen County: Consultants, Bergen
title Helse Nord IKT: Senior Konsulent, Nettverk, Tromsø Helse Nord IKT: Senior Consultant, Network, Tromsø
title Statens Pensjonskasse: Arkitekt Java EE til Seksjon IT Arkitektur og prosess, Oslo State Pension Fund: Architect Java EE to Section IT Architecture and Process, Oslo
title Sogeti Norge AS: Prosjektledelse og kvalitetssikring, Oslo Sogeti Norway AS: Project management and quality assurance, Oslo
title Sogeti Norge AS: Testkonsulenter og testledere, Oslo Sogeti Norway AS: Test Consultants and Test managers, Oslo
title Upsource: Leder - Forretningssystemer, Bergen Upsource: Head - Business Systems, Bergen
title Skatteetaten: Interaksjonsdesignere og Informasjonsarkitekter, Oslo Tax Administration: Interaction Designers and Information Architects, Oslo
title Isfjord Consulting AS: IKT- rådgivere med IKT- kompetanse, Oslo Isfjorden Consulting AS: ICT advisers with ICT skills, Oslo
title Teller AS: Sikkerhetsrådgiver, Oslo Teller AS: Security, Oslo
title Bergen kommune: Konsulenter, Bergen Bergen County: Consultants, Bergen
title Helse Nord IKT: Senior Konsulent, Nettverk, Tromsø Helse Nord IKT: Senior Consultant, Network, Tromsø
title Statens Pensjonskasse: Arkitekt Java EE til Seksjon IT Arkitektur og prosess, Oslo State Pension Fund: Architect Java EE to Section IT Architecture and Process, Oslo
title Sogeti Norge AS: Prosjektledelse og kvalitetssikring, Oslo Sogeti Norway AS: Project management and quality assurance, Oslo
title Sogeti Norge AS: Testkonsulenter og testledere, Oslo Sogeti Norway AS: Test Consultants and Test managers, Oslo
title Upsource: Leder - Forretningssystemer, Bergen Upsource: Head - Business Systems, Bergen
title Skatteetaten: Interaksjonsdesignere og Informasjonsarkitekter, Oslo Tax Administration: Interaction Designers and Information Architects, Oslo
title Isfjord Consulting AS: IKT- rådgivere med IKT- kompetanse, Oslo Isfjorden Consulting AS: ICT advisers with ICT skills, Oslo
Bildeserie Pictures
Ni operativsystemer vi savner

Ni operativsystemer vi savner Nine operating systems, we miss

Husker du CP/M, AmigaOS og GEOS? Remember CP / M, AmigaOS and GEOS? Her er operativsystemene som fortjener å minnes. Here are the operating systems that deserve to recall.

Les mer Les mer Read more

RSS-strømmer RSS feeds

Hold deg oppdatert via RSS fra Computerworld: Stay updated via RSS from Computer World:

Nyheter News
Bildeserier Photograms
CWTV CWTV
CIO CIO
It-helse It-health
It-karriere It career
It-kurs It course
It-stillinger It positions

Tips oss Tell us

Har du en idé eller en sak du synes vi bør jobbe med? Have an idea or a story you think we should work with?

Send en epost til: redaksjonen@cw.no Send an email to: redaksjonen@cw.no

Ukens avis Weekly newspaper

Ukens avis

Computerworld utgis hver fredag, og er Norges største og eldste it-avis. Computer World is published every Friday, and is the largest and oldest IT-newspaper.

Bestill abonnement her Order subscription here

Kunnskap og frokost Knowledge and Breakfast

Kunnskap og frokost

Sjekk ut de kommende frokostseminarene fra CIO Computerworld. Check out the upcoming breakfast seminars from CIO Computer World.

Agenda og påmelding Agenda and registration
Våre leseres favoritter Our reader favorites

Copyright 2009 IDG Magazines Norge AS. Copyright 2009 IDG Magazines Norway AS. All rights reserved All rights reserved

Postboks 9090 Grønland – 0133 OSLO / online@idg.no / Telefon 22053000 Postboks 9090 Grønland - 0133 OSLO / online@idg.no / Phone 22053000

Ansvarlig redaktør Morten Kristiansen / Utviklingsansvarlig Ulf H. Helland / Salgsdirektør Jon Thore Thorstensen Ansvarlig redaktør Morten Kristiansen / Development Manager Ulf H. Helland / Sales Jon Thore Thorstensen